5.5.2017 08:47
SKAL

Lausunto Kolarin kunnan jätehuoltomääräyksistä

Lausunnon antaminen vuoden 2017 jätehuoltomääräyksistä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Kolarin kunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:

20 § Jätteiden keräysvälineet

Pyydämme huomioimaan, että keräysvälineenä (§ 20 viidennen kappaleen toinen ranskalainen viiva) sivulla 14 käyttämänne syväkeräys –sana on Molok Oy:n PRH:lla rekisteröimä tavaramerkki.  Suosittelemme sanan poistamista jätehuoltomääräyksistä korvausvaatimusten välttämiseksi.  Toisena vaihtoehtona on korvaavan sanan käyttäminen, kuten maanalainen keräyssäiliö tai maanalainen keräysastia. Vuoden 2015 heinäkuussa jäsenyrityksemme sai tämän syväkeräys–sanan käytöstä kiellon Molok Oy:ltä asianajajan välityksellä oikeustoimilla uhaten, kun yritys käytti verkkosivuillaan tätä sanaa.

Jätteen kuljetusvälineeksi tulisi hyväksyä koukkutartunnalla olevien vaihtolavasäiliöiden lisäksi myös vaijeritartunnalla olevat vaihtolavasäiliöt.  Jätehuoltomääräyksiin tulisi tehdä seuraava lisäys (20 § viidennen kappaleen kolmas ranskalainen viiva):

  • ”vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukku(lisäys: - ja vaijeri)tartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan”

20 § viimeiseksi kappaleeksi esitämme seuraavaa yleisesti käytettyä lisäystä: ”Jätteenkuljetusta hoitava yritys voi sallia myös muiden keräysvälineiden käytön, mikäli ne soveltuvat kuljetusjärjestelmään, eikä niiden käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai työturvallisuudelle.”  

23 § Jätteiden keräysvälineiden tyhjennys ja jätteenkuljetuksen keskeytys

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on jäteastioiden maksimi tyhjennysvälien osalta viisaasti harkittu, että velvollisuudet ilmoitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi.  Siksi on erittäin hyvä, että jätehuoltomääräysten luonnokseen on säädetty valmiiksi riittävän pitkät tyhjennysvälit. 

Kolarin tekninen lautakunta on juuri oikein harkinnut, että viranomaisen työpanosta tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin, eikä vain kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden ilmoitusten ja anomusten käsittelyllä.  Riittävän pitkillä tyhjennysväleillä on positiivinen vaikutus myös jätteen lajittelulle ja uusiokäytölle, kun jäteastian tyhjennyksen voi mitoittaa todellisen tarpeen mukaiseksi. 

29 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen                                                                       

Jätteenkuljetusrekisterin osalta mainitaan (29 § toinen kappale), että ”Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa.  Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.” 

Tämä kohta tulisi poistaa jätehuoltomääräyksistä tai muuttaa niin, että tiedot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavassa muodossa.  Tällaista vain sähköisen asioinnin velvoitetta ei viranomainen voi antaa ainoaksi asiointimuodoksi.  Sähköistä asiointia voidaan toivoa, muttei vaatia ainoana asiointitapana.  Tätä edellyttävät yleiset viranomaiselta vaaditut toimintaperiaatteet. 

Viranomainen ei voi päätöksillään velvoittaa asiakasta vain sähköisen palvelun käyttöön.  Osa sako- ja umpikaivolietteiden parissa toimivista yrityksistä on hyvin pieniä yrityksiä.  Osalla näistä yrityksistä ei ole käytössä ohjelmistoja ja tietokonetta sähköiseen raportointiin.  Viranomainen ei voi laatia sellaisia velvoitteita sähköisen asiointiin, jotta yritys ei voi lain mukaisia velvoitteitaan hoitaa vaihtoehtoisella tavalla.  Verottaja, Kela, työvoimaviranomaiset ja muiden viranomaisten tulee tarjota mahdollisen sähköisen asioinnin vaihtoehdoksi aina myös vaihtoehtoinen asiointimuoto.  Näin tulee menetellä myös jätehuoltoviranomaisena toimivan Kolarin teknisen lautakunnan.  Olisi kohtuutonta, jos yritys joutuisi lopettamaan toiminnan vain jätehuoltoviranomaisen vaatiman sähköisen asioinnin takia.  Myös apulaisoikeusasiamies (AOA Sakslinin päätös 4653/2014) on 28.1.2016 antamassaan päätöksessään velvoittanut, että hyvä hallintotapa edellyttää sähköisen asioinnin rinnalle myös vaihtoehtoisia asiointimuotoja.

31 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Jätehuoltomääräyksistä on kohdan toisen kappaleen lopusta poistettava vaatimus umpisäiliöiden tyhjentämisestä vähintään kerran vuodessa seuraavasti:

”Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Umpisäiliöt tulee tyhjentää vain tarvittaessa.  Umpisäiliöiden tyhjentäminen vähintään kerran vuodessa on tarpeetonta ja siihen ei velvoita laki.  Tällaista kirjausta ei ole yleensä jätehuoltomääräyksissä käytetty.

 

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Kolarin tekninen lautakunta voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä. 

Kolarin teknisen lautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys.

 

Kunnioittavasti

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                  
toimitusjohtaja                                                                                                      

Pekka Loukola
asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: