15.9.2017 11:49
SKAL

Lausunto katsastusuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvästä arviomuistiosta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa katsastusuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvästä arviomuistiosta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut arviomuistioon ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Arviomuistiossa katsastustoimintaa on arvioitu kolmen osatekijän kohdalta: toimiluvat ja toimilupajaottelu, katsastustoiminnan laadun kehittäminen sekä katsastettavat ajoneuvoluokat.

Toimiluvat ja toimilupajaottelu

SKAL toteaa, että toimilupajaottelu on toteutettava siten, että myös raskaan kaluston katsastusten saatavuus säilyy vähintään nykyisellä tasolla eivätkä raskaan kaluston katsastusten hinnat ainakaan nouse mahdollisten muutosten johdosta. Raskaan kaluston katsastuspalveluiden saatavuutta on seurattava ja mahdollisiin palvelutasopuutteisiin on puututtava. Lakisääteisen katsastuspalvelun saavuttaminen ei saa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia yrityksille.

Katsastustoiminnan laadun kehittäminen

SKAL toteaa, että katsastuksen valvonta on asetettava tasolle, jossa se johtaa laadukkaaseen katsastustoimintaan, mutta ei aiheuta turhaa kustannuslisää ja sitä kautta korotuksia katsastusmaksuihin.

Katsastettavat ajoneuvoluokat

Arviomuistiossa pohditaan katsastusvelvollisuuden tarvetta kevyiden ja raskaiden nelipyörien, O2-luokan perävaunujen ja museoautojen osalta. SKAL ei ota kantaa näiden ajoneuvoluokkien katsastustarpeeseen. Sen sijaan SKAL kommentoi hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehtyä ratkaisua traktoreiden katsastusvelvollisuudesta.  

Traktorit

Arviomuistion nykytilan kuvauksessa kerrotaan, että EU:n katsastusdirektiiviä (2014/45/EU) tulee soveltaa pääasiassa yleisillä teillä käytettäviin traktoreihin, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h. Edelleen muistion nykytilan kuvauksessa todetaan, että hankkeen ensimmäisessä vaiheessa maatalouskäytössä olevien traktoreiden osalta päädyttiin siihen, ettei katsastusvelvollisuutta aseteta.

Tähän hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen liittyen eduskunnassa on hyväksytty lakiesitykseen HE 9/2017 vp liittyen mm. lait ajoneuvolain muuttamisesta ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Luonnokset ajoneuvolain ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta olivat lausuttavana liikenne- ja viestintäministeriön toimesta. Samassa yhteydessä pyydettiin lausumaan myös luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Asetusluonnoksen perustelumuistion mukaan lainsäädäntöhankkeen yhteydessä tarkasteltiin mm. katsastusdirektiivin (2014/45/EU) traktoreita koskevien katsastusvaatimusten täytäntöönpanoa. Direktiivin mukaan katsastusvelvollisuus koskee T1b-, T2b- ja T3b-luokan ajoneuvoja eli traktoreita, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa direktiivin soveltamisesta maa-, puutarha- tai metsätaloudessa, maanviljelyssä taikka kalataloudessa käytettävät ajoneuvot, joita käytetään vain asianomaisen jäsenvaltion alueella ja pääasiassa tällaisessa tuotannossa olevilla maa-aloilla, myös maa- tai metsätalouskäytössä olevilla teillä taikka pelloilla.

Asetusluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todettiin, että 3 §:n 2 momentin c-kohdassa säädettäisiin tarkemmin traktoreiden määräaikaiskatsastuksesta. Katsastusvelvollisuus ulotettaisiin sellaisiin traktoreihin, joita käytetään kaupallisissa tavarankuljetuksissa tiellä siten, että jatkossa luvanvaraisessa liikenteessä käytettävät traktorit tulisi katsastaa ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Perusteluissa todettiin myös, että luvanvaraisessa käytössä olevia traktoreita ei voida pitää direktiivin esittämällä tavalla pääasiallisesti maatalouskäytössä olevina, sillä huomattava osa niiden käytöstä tapahtuu myös yleisillä teillä muun liikenteen seassa. Tämä koskee siis toistaiseksi kaikkia traktoreita, joita käytetään kaupallisessa tavaraliikenteessä, koska Suomessa nykyisen tavaraliikennelain mukaisesti niillä on oltava traktoriliikennelupa ja huomattava osa niiden käytöstä tapahtuu yleisillä teillä. Näin ollen jäsenvaltio ei voi vapauttaa näitä traktoreita direktiivin soveltamisesta maatalouskäytön perusteella

Eduskunnan hyväksymässä laissa liikenteen palveluista (320/2017) on säädetty traktoreilla harjoitettavan tavarankuljetuksen luvanvaraisuuden rajaksi 60 km/h. Laki ei noudata tältä osin EU:n liikennelupa-asetuksessa liikennelupavelvollisuuden rajana olevaa 40 km/h rajaa. Laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Edellä mainitun lakimuutoksen myötä käytännössä kaikki ne traktorit, jotka olivat tulossa katsastusvelvollisuuden piiriin, jäävätkin sen ulkopuolelle. Vapautus katsastusvelvollisuudesta tapahtuu siitä huolimatta, että ne edelleen ovat samanlaisessa ajossa ja käytöstä huomattava osa tapahtuu yleisillä teillä. Tällöin niitä ei voida pitää direktiivin esittämällä tavalla pääasiallisesti maatalouskäytössä olevina.

SKAL esittääkin, että katsastusdirektiivin mukaisesti kaikki pääasiassa tieliikenteessä käytettävät traktorit, joiden rakenteellinen nopeus on enemmän kuin 40 km/h, on otettava katsastusvelvollisuuden piiriin. Katsastusvelvollisuuden rajaksi SKAL esittää sitä, kun yli 40 km/h traktoria käytetään muussa kuin polttoainemaksulain 6 tai 7 §:n mukaisessa ajossa.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 

Iiro Lehtonen                                                                                                                               

toimitusjohtaja                                                                                                      

Ari Herrala

johtava asiantuntija
 

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: