11.8.2016 14:15
SKAL

Lausunto hallituksen esitysluonnokseen polttoaineveron korottamiseksi

Valtiovarainministeriö

valtiovarainministerio@vm.fi

 

Asia: lausuntopyyntö luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

 

Valtiovarainministeriö on valmistellut energiaverotuksen muuttamista koskevan hallituksen esitysluonnoksen. Siinä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia.

 

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia muutettaisiin korottamalla polttoaineveron sekä energia- että hiilidioksidiosuutta. Muutosehdotuksen johdosta moottoribensiinin verotaso nousisi yhteensä 2,12 senttiä litralta ja fossiilisen dieselöljyn verotaso 2,41 senttiä litralta. Moottoribensiinin ja sitä korvaavien tuotteiden verotaso nousisi keskimäärin 3,1 prosenttia ja dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotaso 4,9 prosenttia.

 

Esityksessä todetaan, että kuorma-autoliikenteen vuotuinen verorasitus kasvaisi esityksen johdosta arviolta noin 27 miljoonalla eurolla. Dieselöljyn verokanta on noussut vuoden 2012 alusta lukien tähän päivään mennessä 14,21 senttiä litralta, minkä kustannusvaikutus kuorma-autoliikenteelle on ollut noin 180 miljoonaa euroa vuodessa. Mukaan lukien nyt ehdotettu korotus, polttoaineveron korotuksilla on viiden vuoden aikana aiheutettu yli 200 miljoonan euron vuotuinen lisälasku maanteiden tavaraliikenteelle. Tämä rasittaa suoraan suomalaista kauppaa ja teollisuutta kuljetuskustannusten nousuna.

 

Polttoaineveron korotusten oletetaan sellaisenaan lisäävän valtion verotuloja, vaikka veronkorotukset samanaikaisesti lisäävät valmistavan vientiteollisuuden kustannuksia vähentäen yritysten mahdollisuuksia saada tuotteitaan kaupaksi. Hallituksen esitysluonnoksessa tulisi ottaa kantaa myös näihin dynaamisiin vaikutuksiin osana vaikutusarviointia.

 

Koska Suomella sijainnistaan johtuen on luontainen takamatka Euroopan päämarkkinoihin, tulisi meidän olla korostetun pidättyväisiä logistisia kustannuksia korottavista veropäätöksistä. Nykyinen linja, jonka mukaan tavaraliikenteen käyttämän dieselöljyn veroa korotetaan toistuvasti bensiiniä enemmän, on erityisen haitallinen maamme kilpailukyvylle. Korkean polttoaineverotuksen haitallisia vaikutuksia elinkeinoelämälle voitaisiin helpottaa erottamalla dieselin ammattimainen käyttö muusta käytöstä ja keventämällä ammattimaisen käytön polttoaineverotusta luomalla Suomeen polttoaineveron palautusjärjestelmä.

 

Traktoreita koskeva lainsäädäntö on ollut suuressa muutoksessa. Traktoreiden suurimpia sallittuja nopeuksia on kasvatettu, mikä lisää niiden käyttöä maanteiden tavaraliikenteessä. Verotuksen osalta tätä käyttötarkoituksen muutosta ei ole huomioitu. Lain polttoainemaksusta (30.12.2003/1280) mukaan traktoreita on niiden luokasta riippumatta mahdollista käyttää polttoöljyllä kuljetustehtävissä maksamalla etukäteen viiden euron suuruinen päivämaksu. Tämä päivämaksu ei vastaa alemmasta polttoaineverosta saatavaa hyötyä ja on omiaan aiheuttamaan vääristymää kilpailuneutraliteettiin kuorma-autokuljetuksiin verrattuna.

 

Kuljetustehtävässä käytettävän traktorin keskimääräisen päiväkulutuksena voidaan pitää 105 litraa (15 l/h x 7 h). Dieselöljyn ja moottoripolttoöljyn verotasojen ero on lakiehdotuksessa 30,15 snt/l. Hyöty lievemmin verotetun polttoaineen käytöstä on 105 litran päiväkulutuksella 31,66 €, mutta polttoainemaksu on vain viisi euroa päivässä. Mikäli traktorilla liikennöidään 250 päivänä vuodessa, muodostuu kilpailueduksi nykyisellä 5 euron päivämaksun tasolla 6 665 € vuodessa. Vuonna 2011 päivämaksuja maksettiin 140 000 päivästä. Jos polttoainemaksu etukäteen maksettuna olisi 30 euroa viiden euron asemesta, lisääntyisivät valtion tulot 3,5 miljoonaa euroa vuodessa. Liian alhaista päivämaksua voidaan pitää perusteettomana valtion tukena traktoreilla harjoitettavaa tavaraliikennettä kohtaan.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL esittää, että Suomessa otetaan käyttöön energiaverodirektiivin sallima polttoaineveron palautusjärjestelmä. Järjestelmällä voitaisiin välttää veronkorotuksen haitalliset vaikutukset kansantaloudelle jättämällä kuorma-autoissa kulutettava dieselöljy ehdotetun veronkorotuksen ulkopuolella. Valtion kannalta tämä on tehtävissä kustannusneutraalisti korottamalla ehdotettua enemmän bensiinin polttoaineveroa ja päivittämällä traktoreiden polttoainemaksun päivämaksu polttoöljyn käytöstä saatavan hyödyn tasolle 30 euroon.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

 

Iiro Lehtonen             Petri Murto                                           

Toimitusjohtaja          johtaja, asiantuntijapalvelut

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: