31.1.2017 11:27
SKAL

Lausunto Forssan alueelliselle jätelautakunnalle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry lausuu lämpimät kiitokset Forssan alueelliselle jätelautakunnalle lähettämästänne jätehuoltomääräysten luonnoksesta ja mahdollisuudesta antaa siihen lausunto.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Forssan alueelliselle jätelautakunnalle jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:

1 § Soveltamisala

Kohdan ensimmäisessä kappaleen lopussa tulisi luetella kaikki alueen kunnat.  Tällöin mahdollisten uusien kuntien tulo mukaan jätelautakunnan alueeseen ei liitä niitä automaattisesti jätehuoltomääräyksissä mainittuihin poissulkevien määräysten alueeseen.

2 § Määritelmät

 

Määritelmissä (sivulla 3) kohdassa ”Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä” toivoisimme seuraavan lisäyksen (punaisella): ”…julkisoikeudellisten yhteisöjen ja (lisäys: julkisoikeudellisten) yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte…”.  Vain julkisoikeudellisten yhdistysten jätehuolto kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin, ei tavallisempien yksityisoikeudellisten yhdistysten jätehuolto.  Pelkkä yhdistys –sana voi aiheuttaa väärinkäsityksiä asiasta ja se voidaan ymmärtää jätelakia laajemmin.

 

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

 

Jätehuoltomääräyksiin on kirjattu biojätteen keräilystä seuraava maininta (ensimmäinen kappale):

”Loimi-Hämeen  Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella yhdyskuntajätteen (paitsi Sastamalan, Huittisten, Säkylän, Euran ja Loimaan alueella erilliskerätyn biojätteen) kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämsestä vastaa kiinteistön haltija (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus).” 

Kuljetusjärjestelmämaininta biojätteen osalta on mennyt tässä epähuomiossa väärin päin. Juuri Sastamalan, Huittisten, Säkylän, Euran ja Loimaan alueella on biojätteessä käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, kuten toisessa kappaleessa mainitaankin.

Tässä ensimmäisen kappaleen suluissa olevassa kohdassa tulisi luetella ensisijaisesti muut alueen kunnat.  Vaihtoehtoisesti tämä suluissa oleva maininta voidaan jättää kokonaan pois, jos 1 §:n ensimmäisen kappaleen loppuun on lueteltu kaikki alueen kunnat.

15 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Vastaanottopaikoiksi on lisättävä myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt seuraavasti (viimeinen kappale):

”Mikäli (lisäys: asuin)kiinteistön omistaja huolehtii itse rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan ja jätelautakunnan vahvistamaan vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).”

Tarkennus asuinkiinteistöjen osalta rajaa yrityskiinteistöt pois tästä velvollisuudesta toimittaa jätteet Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle.  Rakennus- ja remontointijätteet on tähän saakka voinut toimittaa myös vaihtoehtoiseen vastaanottopaikkaan.

 

13 § Tyhjennysvälit

Jäteastioiden tyhjennysväliksi jätehuoltomääräyksissä on säädetty sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta maksimissaan taajamissa kesällä 2 viikon välein ja talvella 4 viikon välein sekä haja-asutusalueella 4 viikon välein tapahtuvaksi.  Sekajäteastian tyhjennystä voidaan pidentää 8 viikkoon, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi.  Kompostointi edellyttää ilmoituksen tekemistä jätehuoltoviranomaiselle.

Näistä esitetyistä liian lyhyistä tyhjennysvälistä muodostuu turhaa byrokratiaa ja suuria ongelmia haja-asutusalueella ja erityisesti vähän jätettä tuottavilla kiinteistöillä.  Useilla alueilla jäteastian maksimi tyhjennysväliksi on valmiiksi säädetty jätehuoltomääräyksissä 12 viikkoon.  Toivomme, että tähän laitetaan pitempi tyhjennysväli.  Myös biojätteen kannustavan keräilyn aikaansaamiseksi tulisi pisin tyhjennysväli olla kesälläkin vähintään 2 viikkoa.  Näin on myös toimittu monella muulla alueella.

Velvollisuudet ilmoitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi ja siksi on säädettävä valmiiksi riittävän pitkät tyhjennysvälit.  Viranomaisen työpanosta tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin, eikä vain kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden ilmoitusten ja anomusten käsittelyllä.

40 § Siirtymäsäännökset

 

Kappaleen viimeisestä lauseesta on poistettava ”ja pikakontteja” –sanat seuraavasti: ” Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ja pikakontteja ei saa käyttää kiinteistöitäisessä jätteenkuljetuksessa 01.01.2017 jälkeen.” Pikakontit tulee jatkossakin olla sallittuja, koska niitä ei ole kielletty yleisillä määräyksillä.
                 

Yhteenveto

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Forssan alueellinen jätelautakunta voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä.

Forssan alueellisen jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys

 

Kunnioittavasti

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Iiro Lehtonen     Pekka Loukola

toimitusjohtaja    asiantuntija

 

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: