29.3.2017 08:21
SKAL

Lausunto erikoiskuljetuksista

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
SKAL katsoo, että määräys on tarpeellinen ja pitää hyvänä, että valmisteluvaiheessa määräyshanketta on esitelty useissa tilaisuuksissa sidosryhmille ja keskusteltu vuorovaikutteisesti.

Kohdassa 1.2. määrättäisiin mm. jakamattoman kuorman määrittelystä sen lisäksi mitä ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 2 §:n 2 momentin b kohdassa säädetään jakamattomasta kuormasta. SKAL esittää tähän kohtaan lisäystä, jonka mukaan nostureiden vastapainoja voisi kuljettaa erikoiskuljetus-ajoneuvolla. Tämä lisäys voitaisiin tehdä lisäämällä kohtaan seuraava teksti:
”g) ajoneuvo- tai muun nosturin vastapainoja, puomistoa ja muita nosturiin liittyviä varusteita”. SKAL esittää, että vastapainoja ei tarvitsisi kuljettaa samaa reittiä kuin itse nosturia. Muutoksella ei olisi tieverkon rasitusta lisäävää vaikutusta toisaalta kuljetusten pienen määrän vuoksi, toisaalta sen vuoksi, että kuljetukset liikkuisivat vain ylimassaluvan mukaisilla tieosuuksilla. Sen sijaan muutoksella olisi hiilidioksidipäästöjä vähentävä vaikutus. Vastapainojen kuljetus erikoiskuljetuksena sallitaan useissa Euroopan maissa.

Kohdassa 2.2.1 määriteltäisiin kuorman kuljettamiseen tarkoitetut erikoiskuljetusajoneuvot, mm. ajoneuvon kuljettamiseen rakennettu ajoneuvo. Tällainen määritelmä aiheuttaa sekaantumisvaaraa. Sekaantumista tulisi välttää, jolloin parempi termi tässä käytettäväksi olisi työkoneen kuljettamiseen tarkoitettu ajoneuvo.

Kohdan 3.2.7 ja erityisesti kohdan 4.1 perusteluissakin todetaan, että ajoneuvojen kuljettamiseen rakennetussa ajoneuvossa saa kuormana olla vain pyörin tai telaketjuin varustettu työkone. Aiemmin termi oli koneen kuljetukseen valmistettu ajoneuvo ja vastaavasti yleisessä kielenkäytössä ajoneuvojen kuljetusajoneuvolla tarkoitetaan henkilö- ja pakettiautojen kuljettamiseen valmistettuja ajoneuvoja. Ajoneuvonkuljetusajoneuvo-termiä käytetään mm. tietynlaisen ajoneuvoyhdistelmän pituuden rajaamiseen asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä.

Kohdassa 2.2.1 määriteltäisiin myös veneen kuljettamiseen rakennettu ajoneuvo ja kohdassa 4.2 mahdollistetaan veneen kuormaaminen ja kuljettaminen kuorma-autossa. SKAL katsoo, että vastaava olisi määriteltävä ja mahdollistettava myös työmaakoppien kohdalla. Myös työmaat, joille koppeja viedään, ovat usein ahtaita ja erikoiskuljetusperävaunuyhdistelmällä liikkuminen on työmaa-alueella hankalaa. Myös työmaakoppien kohdalla kuorman lastaamiseen ja purkamiseen
tarvitaan erillinen nosturi.

Kohdassa 5.2.2 määrättäisiin tunnusvalaisimista ja perusteluissa todetaan, ettei tunnusvalaisimesta ole yleiseurooppalaista vaatimusta. Vaatimusta ei ole, mutta määräyksen perusteluissa kohdassa 1.1 kerrotaan Euroopan komission vuonna 2007 hyväksymästä EU-ohjekirjasta Parhaat erikoiskuljetuskäytännöt Euroopassa (European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports, EU-ohjekirja), jota määräykseen on sisällytetty soveltuvin osin. Valojen kohdalla ohjekirja antaa suosituksen valoista, jotka pitäisi lisätä leveisiin kuormiin. Valojen tulisi olla valkoista eteen, punaista taakse, hehkulamppu tai led -tyyppiä ja 15-21 wattia hehkulampun tai ledin vastaavalla luminanssilla. SKAL:in mielestä määräysluonnoksen mukaisten tunnusvalaisimien rinnalla olisi hyväksyttävä myös e.m. suosituksen mukaiset tunnusvalaisimet. Tällöin Keski-Euroopasta hankittuja ajoneuvoja ei tarvitsisi alkaa varustaa Suomessa uudelleen, vaan valmistusmaassa asennetut valaisimet kelpaisivat myös täällä. Määräysluonnoksessa valolta vaadittava valaisimen pinta-alavaatimus on nykyiset valaisintekniikat huomioiden turha ja se tulee poistaa vaatimuksista.

Kohdassa 6.1 asetettaisiin varoitusautolle yleiset vaatimukset ja todettaisiin, että sen tulee olla M1-, N1- tai N2 luokan ajoneuvo. SKAL:in mielestä ajoneuvon koko tulisi rajoittaa enintään kokonaispainoltaan 7,5 tonniin.

Kohdassa 6.2 määrättäisiin varoitusauton varoitustaulusta. SKAL katsoo että nykyisessä erikoiskuljetusasetuksessa oleva taulun koon määrittely tulee säilyttää eli edellyttää 1000 mm x 500 mm kokoista varoitustaulua. Jos katsotaan tarpeelliseksi, voi määräyksessä laittaa lisävaatimuksen informaatio-osan koolle esimerkiksi siten, että sen tulee täyttää pääosa taulun koosta.

Kohdassa 6.2 määrättäisiin EKL-autosta. SKAL esittää, että koska ajoneuvon hyväksyntä EKL-autoksi on merkittävä ajoneuvon rekisteritietoihin, voitaisiin tällaiselle EKL-autolle sallia pakettiautoon rakennettavaksi makuutila, ilman veroseuraamuksia. Tämä lisäisi liikenneturvallisuutta ja erikoiskuljetusten liikenteenohjaajien työturvallisuutta, kun he saisivat kunnollisen levon samalla kun itse erikoiskuljetusajoneuvon kuljettaja lepää. Myös hiilidioksidipäästöjen kannalta tämä olisi tarpeen, koska nyt varoitusautoina ja potentiaalisina EKL-autoina käytetään mm. vanhoja ambulansseja ja matkailuautoja.

Kohdassa 7.1 kerrottaisiin liikenteenohjaajista. Nykyisin voimassaolevassa erikoiskuljetusasetuksessa edellytetään johtavan liikenteenohjaajan nimeämistä ennen kuljetuksen aloittamista, jos kuljetuksessa käytetään useita liikenteenohjaajia. SKAL toistaa huolensa, joka esitettiin erikoiskuljetusasetuksen kumoavan tieliikennelain muutoksen kohdalla. Kun johtavan liikenteenohjaajan nimeämisvelvoitetta ei otettu tieliikennelakiin, eikä sitä esitetä tähän määräykseen, niin jatkossa jää epäselväksi, kuka määrää varoitusautojen etäisyydestä ja sijainnista kuljetuksessa. SKAL esittää johtavan liikenteenohjaajan nimeämisvelvoitteen lisäämistä määräykseen.

Kohdassa 7.2 määrättäisiin varoitusauton tai EKL-auton käyttämisestä erikoiskuljetuksessa mm. siten että erikoiskuljetuksen korkeuden ylittäessä 5,00 metriä, on käytettävä pelkästään EKL-autoja. SKAL esittää, että jos erikoiskuljetuksen korkeus ylittää 5,00 metriä, mutta on enintään 6,00 metriä, eivätkä kuljetuksen leveys ja pituus ylitä yleisesti tiellä sallittuja, varoitusauton ei tarvitse olla EKL-auto. Nämä kuljetukset ovat suurimmaksi osaksi elementtikuljetuksia, joiden korkeus on 5,30 – 5,60 metriä ja esitetty vaatimus lisäisi tarpeettomasti EKL-autojen tarvetta. Vaatimus korkeuden mittalaitteesta näissä varoitusautoissa olisi kuitenkin perusteltu.

Kohdassa 7.4.1 määrättäisiin varoitustaulun käyttämisestä. Erikoiskuljetuksen reittiselvityksessä käytettävässä varoitusauton varoitustaulussa saisi olla eteen- ja taaksepäin näkyvä teksti ”MITTAUS” tai ”KORKEA”. SKAL esittää, että tässä ”KORKEA” jätettäisiin pois turhana ja tiellä mahdollisesti virheellisiä tulkintoja aiheuttavana.

Kohdassa 7.5 määrättäisiin peräkkäisten erikoiskuljetusten ryhmästä. SKAL pitää hyvänä sitä, että kolmen kuljetuksen ryhmässä, jossa kuljetuksen korkeus ylittää tiellä yleisesti sallitun mitan ja ryhmän kaikkien kuljetusten muut mitat leveydeltään eivät ole varoitusautoa edellyttäviä, eli haitta liikenteelle on ainoastaan korkeudesta, riittää yksi varoitusauto. Sen sijaan vaatimus varoitusautosta kahden kuljetuksen jälkeen kolmen kuljetuksen ryhmässä on tarpeeton ja pitää jättää pois määräyksestä. Vaatimus olisi säilytettävä nykyisen erikoiskuljetusasetuksen mukaisena eli kolmen kuljetuksen ryhmä voidaan varoittaa vain edessä ja takana tarvittavilla varoitus- tai EKL-autoilla. Kuljetusten väliin tarvittaisiin varoitus- tai EKL-auto vain neljän kuljetuksen ryhmässä kuten nykyisessä erikoiskuljetusasetuksessa. Neljän kuljetuksen ryhmä on tämän määräys-luonnoksen mukaan suurin ryhmäkuljetusten määrä ja SKAL:in mielestä tämä rajaus on paikallaan.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen   
toimitusjohtaja   

Ari Herrala
johtava asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: