28.2.2017 10:18
SKAL

Lausunto ajoneuvon määräaikaiskatsastuksen tarkastuskohteista ja tarkastusmenetelmistä, katsastuksessa havaittujen vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta sekä katsastustodistuksen sisällöstä

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta. Hallituksen esityksessä laeiksi ajoneuvolain ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ehdotettavien ajoneuvolain 53 §:n mukaan määräaikaiskatsastuksen sisällöstä ei enää säädettäisi valtioneuvoston asetuksella vaan liikenteen turvallisuusvirasto antaisi tarkemmat määräykset määräaikaistarkastuksen tarkastuskohteista ja tarkastusmenetelmistä. Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi myös tarkemmat määräykset vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta ajoneuvolakiin lisättäväksi ehdotetun 53 a §:n nojalla sekä katsastustodistuksen sisällöstä ehdotettavan ajoneuvolain 58 §:n nojalla. Nyt lausuttavana olevalla määräyksellä pantaisiin osaltaan täytäntöön katsastusdirektiivi ja rekisteröintitodistusdirektiivi.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Perustelumuistio on pääosin kattava ja hyvin laadittu, sen sijaan itse määräysluonnoksen liitteen 1 taulukko on hieman epäselvä ja vaikealukuinen. Taulukon osalta voisi harkita samaa kuin direktiivin vastaavassa taulukossa, jossa jokaisen havaitun vian tai puutteellisuuden kohdalla on edellytettävä toimenpide, vaikka se toistoa lisäisikin. Samoin voisi ottaa käyttöön kolmisarakkeisen taulukon, jolloin se vastaisi direktiivin taulukkoa ja ajoneuvolain vikojen ja puutteiden kolmiportaisuutta.

Ehdotuksen mukaan tarkastuskohteeseen A2.1 on lisätty luvanvaraisen liikenteen tunnistereunuksen puuttuminen, mikä on hyvä asia. Samaan kohtaan tulee lisätä myös luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävän ajoneuvon luvanhaltijan nimen ja yhteystietojen puuttuminen. Tämä helpottaa merkittävästi harmaan talouden valvontaa, kun poliisin valvontaresursseja on vähennetty.

Lähinnä katsastusdirektiivin vaatimuksiin vedoten useiden tarkastuskohteiden osalta luokittelua ja edellytettäviä toimenpiteitä ollaan tiukentamassa. Perustelumuistion vaikutusarviointikohdassa ei kuitenkaan huomioida hylkäysten ja ajokieltojen määrän lisääntymistä ja sitä kautta myös kustannusten kasvua mm. tavaraliikenteen menetettyinä työpäivinä ja seisonta-aikoina. Yhden ajoneuvoyhdistelmän seisontapäivän ja uusintakatsastukseen viemisen kustannus voi ylittää 500 euroa päivässä. Koska katsastuksessa määrätyllä ajokiellolla ja katsastuksen hylkäyksellä on suuret taloudelliset vaikutukset kuljetusyrityksiin, tulee ajokieltoa ja hylkäystä käyttää vain suoraan liikenneturvallisuutta vaarantaviin vikoihin. Esitämme tältä osin määräyksen kriteereiden uudelleenarviointia.

 

 • Edellä esitetyn mukaisesti luokittelua ja edellytettäviä toimenpiteitä on lievennettävä katsastusdirektiivistä huolimatta. Ainakin seuraavien tarkastuskohteiden luokittelua on lievennettävä voimassaolevan ohjeen tasolle.
 • Heijastinten (C1) heijastinlaitteen puuttuminen luokiteltaisiin hylkäykseen johtavaksi viaksi aiemman korjauskehotukseen johtavan luokittelun sijaan
 • Jarruvalaisimen (C3) ja suuntavalaisinten (C4) vikojen ja puutteellisuuksien luokittelu muuttuisi siten, että korjauskehotukseen johtavaksi viaksi luokiteltaisiin se, jos toimimattomia valonlähteitä tai LED-valoja on enintään 1/3. Hylkäykseen johtavaksi viaksi luokiteltaisiin yhden valonlähteen toimimattomuus ja LED-valojen tapauksessa, jos toimivia valoja on alle 2/3
 • Ajokieltoon johtavaksi viaksi luokiteltaisiin se, jos yksikään valonlähde ei toimi. Aiemmassa ohjeessa ei ole otettu kantaa kuinka monta led valaisinta saa olla toimimattomia
 • Rekisterikilvenvalaisimien (C5) valonlähde viallinen (yksi valonlähde) ja valaisin puutteellisesti kiinnitetty (irtoamisvaara) luokiteltaisiin hylkäykseen johtaviksi vioiksi kun ne nykyisessä ohjeessa on luokiteltu korjauskehotukseen johtaviksi vioiksi
 • Etuvalaisimen (C7) viallinen valonlähde ja lasi viallinen luokiteltaisiin hylkäykseen johtaviksi vioiksi kun ne tällä hetkellä ovat ohjeen mukaan olleet korjauskehotukseen johtavia vikoja
 • Kaukovalaisimet kohdassa (C9) merkkivalaisimen toimimattomuus luokiteltaisiin hylkäykseen johtavaksi viaksi, aiemmin vika on luokiteltu korjauskehotukseen johtavaksi viaksi
 • Peruutusvalaisimen (C10.1) valon väri, valaisimen sijoitus, kirkkaus tai merkintä ei ole vaatimusten mukainen ja järjestelmä ei toimi vaatimusten mukaisesti luokiteltaisiin hylkäykseen johtaviksi vioiksi kun ne ohjeen mukaan ovat olleet korjauskehotukseen johtavia
 • Sivuvalaisinten (C10.6) ja äärivalaisinten (C10.5) valonlähde viallinen ja lasi viallinen luokiteltaisiin hylkäykseen johtaviksi vioiksi kun tällä hetkellä katsastuksen arvosteluperusteet -ohjeessa etuvalaisinten puuttumista lukuun ottamatta ovat olleet korjauskehotukseen johtavia vikoja
 • Turvatyynyt tarkastuskohteen (C12.2) vikoihin lisättäisiin merkkivalaisimen toimimattomuus
 • Tarkastuskohteessa renkaat ja vanteet (D6) kulutuspinnan urasyvyyden 1,6 mm alittaminen luokiteltaisiin ajokieltoon johtavaksi viaksi aiemman ohjeen mukaisen hylkäykseen johtavan vian sijasta.
 • Vetolaitteet (D11) kohtaan lisättäisiin useita kytkentälaitteiden vikoja verrattuna voimassa olevaan ohjeeseen
 • Tuulilasin (E4) liikenneturvallisuutta merkittävästi vaarantava vaurioituminen luokiteltaisiin ajokieltoon johtavaksi viaksi kun voimassa olevan ohjeen mukaan ajokielto mahdollisuutta ei ole ollut lainkaan kyseisessä tarkastuskohteessa.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Iiro Lehtonen          Ari Herrala

toimitusjohtaja       johtava asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: