6.4.2017 08:38
SKAL

Esitys traktoreiden verokohtelun muuttamisesta maanteiden tavaraliikenteessä

Valtiovarainministeriö

kirjaamo@vm.fi

hallitusneuvos Merja Sandell

neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen

 

1. Taustaa

Traktoreiden ajoneuvoluokitus muuttui vuoden 2016 alussa aiemmin muuttuneiden EU-säännösten vuoksi. Ajoneuvoluokka ”liikennetraktori” poistuu, ja uudet käyttöönotettavat traktorit ovat ajoneuvoluokaltaan ”traktoreita” niiden nopeudesta riippumatta. Jos traktorin suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h, merkitään luokan perään tunnus a, ja jos suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, merkitään luokan perään tunnus b.

Traktoreiden suurin sallittu nopeus muuttui vuoden 2016 alussa 80 kilometriin tunnissa.

Laki liikenteen palveluista vapauttaa voimaantullessaan 1.7.2018 noin 2 600 nykyisin liikenneluvan alaista traktoria liikennelupavaatimuksesta. Muutos on omiaan lisäämään traktoreiden käyttöä maa- ja metsätalouden ulkopuolisissa ammattimaisissa kuljetuksissa.

Muutosten vuoksi Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kiinnittää huomiota traktoreiden verosääntelyssä oleviin epäkohtiin ja esittää niihin muutoksia.

2. Traktoreiden verokohtelu

Laki polttoainemaksusta (30.12.2003/1280) määrittää sanktioluonteisen maksun sallittua lievemmin verotetun polttoaineen käytöstä. Maksu on perävaunun vetoon käytettävästä kuorma-autosta 1 500 euroa päivässä, kuorma-autosta 1 000 euroa päivässä, liikennetraktorista 670 euroa päivässä ja muusta traktorista 100 euroa päivässä. Polttoainemaksulaissa ei ole otettu huomioon traktoreiden luokitusten muutoksia, jolloin sallittua lievemmin verotetun polttoaineen käytöstä seuraa aiemmasta poiketen vain 100 euron päiväkohtainen polttoainemaksu uusien nopeiden traktoreiden osalta. Maa- ja metsätaloudessa traktoreita saa niiden ajoneuvoluokasta riippumatta käyttää polttoöljyllä ilman päivämaksua.

SKAL esittää, että traktoreiden luokittelun muutoksesta syntynyt epäkohta korjataan sitomalla polttoainemaksun määrä traktorin rakenteelliseen nopeuteen. Jotta säädöksillä voidaan estää tehokkaasti sallittua lievemmin verotetun polttoaineen käyttö traktoreissa, jaottelu voisi olla esimerkiksi seuraava:

•traktorin rakenteellinen nopeus enintään 40 km/h – polttoainemaksu 100 €/pvä
•traktorin rakenteellinen nopeus 41–60 km/h – polttoainemaksu 670 €/pvä
•traktorin rakenteellinen nopeus yli 60 km/h – polttoainemaksu 1 000 €/pvä

3. Polttoöljyn käyttöoikeus ja päivämaksun suuruus

Traktoreita on niiden ajoneuvoluokasta riippumatta mahdollista käyttää polttoöljyllä kuljetustehtävissä maksamalla etukäteen viiden euron päivämaksu. Tämä päivämaksu ei vastaa alemmasta polttoaineverosta saatavaa hyötyä ja on omiaan aiheuttamaan vääristymää kilpailuneutraliteettiin kuorma-autokuljetuksiin verrattuna.

Kuljetustehtävässä käytettävän traktorin keskimääräisenä päiväkulutuksena voidaan pitää 105 litraa (15 l/h x 7 h). Dieselöljyn ja moottoripolttoöljyn verotasojen ero on vuoden 2017 tilanteessa 30,15 snt/l. Verohyöty lievemmin verotetun polttoaineen käytöstä on 105 litran päiväkulutuksella 31,66 € päivässä. Mikäli traktorilla kuljetetaan tavaraa 250 päivänä vuodessa, on perusteeton verohyöty 5 euron päivämaksun tasolla 6 998 € vuodessa.

Vuonna 2016 päivämaksuja maksettiin 174 000 päivästä, missä on 24 % kasvua vuoteen 2011 verrattuna. Kasvua on pidettävä huomattavana. Jos polttoainemaksu etukäteen maksettuna olisi 30 euroa viiden euron asemesta, lisääntyisivät valtion tulot 4,4 miljoonaa euroa vuodessa. Nykytilannetta voidaan pitää myös perusteettomana valtion tukena traktoreilla harjoitettavaa tavaraliikennettä kohtaan.

Energiaverodirektiivin 2003/96/ey mukaan polttoöljyä, eli lievemmin verotettua kaasuöljyä, saa käyttää seuraaviin teollisuus- ja ammattitarkoituksiin:

a) maatalouteen, puutarhaviljelyyn, kalanviljelyyn ja metsänhoitoon;
b) kiinteästi asennettuihin moottoreihin;
c) rakennusteollisuudessa, maa- ja vesirakentamisessa sekä julkisissa rakennusurakoissa käytettäviin koneisiin ja laitteisiin;
d) ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi muussa kuin tieliikenteessä tai joiden käyttö pääasiassa tieliikenteessä ei ole sallittua.

Tilastoluku 174 000 maksettua päivämaksua vuodessa osoittaa, että traktoreita käytetään Suomessa merkittävästi tieliikenteessä. Suomessa traktoreiden käyttöä pääasiassa tieliikenteessä ei ole kielletty lainsäädännössä mitenkään, minkä vuoksi traktoreita käytetään myös yksinomaan tieliikenteessä tavarakuljetukseen ilman kytköstä maatilatalouden harjoittamiseen. Päinvastoin Suomi on säännöksillään luonut, monesta muusta maasta poiketen, traktorista myös tavaraliikenteessä käytettävän ajoneuvon, joka kilpailee kuorma-autojen kanssa kuljetusmarkkinoilla.

Tältä pohjalta asiaa arvioiden SKAL:n näkemyksenä on, että lievemmin verotetun polttoöljyn käyttö traktoreissa maanteiden tavaraliikenteessä on energiaverodirektiivin vastaista ja rikkoo EU:ssa säädettyjä minimiverotasoja.

SKAL esittää, että etukäteen maksettavan polttoainemaksun määrä tulee korottaa traktoreilla 30 euroon, jotta se vastaa lievemmin verotetun polttoaineen käytöstä saatavaa hyötyä. Lisäksi SKAL esittää, että polttoöljyn käyttöoikeutta traktoreiden tieliikennekäytössä rajataan nykyistä tarkemmin ottaen huomioon energiaverodirektiivin vaatimukset.

4. Käyttövoimavero

Liikennetraktoreilla tai nopeilla traktoreilla ei ole käyttövoimaveroa. Esimerkiksi neliakselisen maansiirtokuorma-auton (35 t) käyttövoimavero on 894 euroa vuodessa. Jos liikennetraktoreilla ja uusilla nopeilla traktoreilla olisi kuorma-autojen kaavalla laskettu käyttövoimavero, noin 200 euroa / traktori, sen fiskaalinen vaikutus olisi noin 3 miljoonaa euroa vuodessa.

SKAL esittää, että liikennetraktoreille ja rakenteelliselta nopeudeltaan yli 40 km/h traktoreille säädetään käyttövoimavero, mikäli niitä käytetään maa- ja metsätalouden ulkopuolella.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                                                                                                                                                       
toimitusjohtaja     

 

Petri Murto             

johtaja, asiantuntijapalvelut

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: