30.3.2016 13:52
SKAL

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle postilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta

liv@eduskunta.fi

 

Viite: Lausuntopyyntö, HE 18/2016 vp

 

Kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä (HE 18/2016 vp) eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

 

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (myöh. SKAL) kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta.

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan postilakia muutettavaksi siten, että valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista luovutaan ja siirrytään ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan. Esityksen tavoitteena on madaltaa potentiaalisten postiyritysten alalle tulon esteitä ja luoda edellytykset uudenlaiselle postiliiketoiminnalle. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa hallinnollisia prosesseja ja vähentää postiyritysten ja viranomaisten hallinnollista taakkaa.

 

Esityksessä ehdotetaan, että kirjelähetyksiä koskeva postitoiminta edellyttäisi ilmoitusta Viestintävirastoon. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että postiyrityksen on merkittävä lähetyksensä siten, että ne ovat tunnistettavissa ja erotettavissa muiden postiyritysten vastaavista lähetyksistä sekä järjestettävä palvelu virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamista var­ten kussakin ilmoittamassaan toimialueen kunnassa.

 

SKAL esittää hallituksen esityksestä asiantuntijalausuntonaan seuraavaa:

 

SKAL katsoo säädösten sujuvoittamisen sekä kilpailukyvyn vahvistamisen olevan hyvä asia ja näkee postilain uudistamisen hyvänä esimerkkinä norminpurkuhankkeesta. Sähköisen kaupankäynnin lisääntyessä kuljetus- ja logistiikkapalvelujen tarve kasvaa. Kilpailun edistäminen on erityisen tärkeää logistiikan ja pakettijakelun lisääntyessä perinteisen postitoiminnan rinnalla.

 

SKAL kannattaa toimilupajärjestelmän korvaamista Viestintävirastolle tehtävällä ilmoituksella, mikä osaltaan edistää yksityisten toimijoiden markkinoille pääsyä sekä kilpailua. On hyvä asia, että markkinoille tulee lisää yksityisiä toimijoita perinteisen postitoiminnan rinnalle.

 

Kilpailun lisääntyessä on tärkeää, että postinkuljetuksissa huomioidaan tavaraliikennelaissa (Laki kaupallisista tavarakuljetuksista tiellä, 693/2006) asetetut velvoitteet silloin, kun postikuljetukset toteutetaan ali­hankintaa käyttäen. Haluamme lisäksi korostaa kilpailuneutraliteetin to­teutumisen tärkeyttä eri toimijoiden välillä. Kaikille samankaltaisia palve­luja tarjoaville yrityksille on taattava yhtäläiset kilpailuolosuhteet.

 

Kunnioittaen,

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

liro Lehtonen           Kaisa Huupponen

 

Toimitusjohtaja          Neuvontalakimies

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: