19.4.2016 14:02
SKAL

Asiantuntijalausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle kabotaasitilastoista

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta

LiV@eduskunta.fi

 

 

Asia: asiantuntijalausunto HE 143/2015 vp, kabotaasitilastot

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto kabotaasikuljetusten tilastoinnista.

 

Kabotaasitilastoista yleisesti

 

Kabotaasikuljetusten määriä Euroopan maissa on tilastoitu Eurostatin tilastoissa. Kabotaasikuljetuksia tilastoidaan sekä kuljetettujen tonnien että tonnikilometrien perusteella. Suomessa ajettujen kabotaasikuljetusten määrää ei tilastoi Suomen Tilastokeskus, vaan Eurostat kokoaa tiedot erikseen kaikkien jäsenmaiden tilastoviranomaisilta. Suomessa suoritettavien kabotaasikuljetusten tilastointiin liittyy tietty epävarmuus siitä, miten kussakin jäsenmaassa kerätään tiedot toisessa jäsenmaassa suoritetuista kuljetuksista. Silloin, kun tietojen kerääminen perustuu kuljettajan tai kuljetusyrityksen täyttämään tiedonkeruulomakkeeseen, voidaan perustellusti olettaa laittoman kabotaasiliikenteen määrän puuttuvan tilastoista.

 

Eurostat ilmoittaa omilla www-sivuillaan kabotaasitilastoihin liittyvästä epätarkkuudesta: ”As road cabotage transport represents only a small part of total road transport and as data are collected on the basis of sample surveys, the importance of cabotage could sometimes either be over- or underestimated. The percentage standard error of cabotage transport varies significantly for both tonnes and tonne-kilometres.”

 

Kabotaasitilastot ja tonnikilometrit

                     

Eurostatin tilaston mukaan kabotaasikuljetusten kuljetussuorite oli Suomessa 2014 vuonna noin 86 miljoonaa tonnikilometriä. Tämä vastaa noin 0,4 prosenttia koko Suomen kuorma-autojen kuljetussuoritteesta. On kuitenkin huomattava, että suuri osa Suomessa kuljettavista tonnikilometreistä muodostuu maa-ainesten, raakapuun, nesteiden ja vastaavien raskaiden tuotteiden kuljetuksesta, joissa kabotaasiliikenne ei sen luonteen vuoksi ole mahdollista. Jos kabotaasiliikenteen suoritteen määrää verrataan ns. kappaletavaraliikenteeseen, eli tilastoryhmään ”Erityyppiset tavarat, joita kuljetetaan samanaikaisesti”, on kabotaasiliikenteen kuljetussuorite siihen verrattuna noin 3,8 %. Kabotaasiliikenteen kuljetussuoritteen määrä on vaihdellut tilastoissa vuosittain kymmenillä prosenteilla, mikä osaltaan asettaa varjon tilastoinnin luotettavuudelle.

 

 

Kabotaasitilastot ja tonnit

 

Eurostatin tilastojen mukaan Suomessa kuljetettiin vuonna 2014 kabotaasina noin 368 tuhatta tonnia. Määrä on noin 0,1 % koko kuljetettujen tonnien määrästä, mutta noin 2,3 % Suomen kappaletavaraliikenteen määrästä. Jos määrää verrataan toisaalta esimerkiksi Suomessa tehtäviin muuttokuljetuksiin, on kabotaasikuljetusten määrä tonneissa mitattuna lähes kolminkertainen.

 

Kun yhdistetään tiedot tonneista ja tonnikilometreistä, voidaan arvioida Suomessa kabotaasikuljetuksia suorittavan päivittäin keskimäärin noin 50 – 100 ajoneuvoyhdistelmää, joille kertyy kabotasikuljetuksista vuodessa noin 6 miljoonan kilometrin ajosuorite.

 

Suomalaisten ajamat kabotaasikuljetukset

 

Eurostatin tilaston mukaan suomalaiset ajoivat kabotaasikuljetuksia 2014 vuonna 250 miljoonaa tonnikilometriä. Tästä yli 40 % on Ruotsissa tapahtuvaa kabotaasiliikennettä, ja luvun suuruuttaa selittää suomalaisten harjoittaman kabotaasiliikenteen luonne. Suomalaiset yritykset ajavat kabotaasina suhteellisen paljon esimerkiksi kemikaalikuljetuksia, joissa kuorman paino ja kuljetusetäisyys ovat molemmat pitkiä. Näin ollen luku ei ole suoraan vertailukelpoinen Suomessa suoritettavan kabotaasiliikenteen kanssa, mikäli halutaan vertailla kuljetustoiminnan liikevaihtoa tai kabotaasikuljetusten määriä.

 

 

Kunnioittavasti,

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

 

Iiro Lehtonen      Petri Murto

toimitusjohtaja    johtaja, asiantuntijapalvelut

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: