Uutiset ja lausunnot

Lausunnot ovat olennainen osa edunvalvontaa. Tiedotteistamme löydät kannannottomme maanteiden tavaraliikenteen ajankohtaisiin säädöshankkeisiin ja ilmiöihin.
1581 uutista ja tiedotetta

lokakuu 2021

22.10.2021 16:28 SKAL ry
Puolan oikeusvaltiokiista varjostaa huippukokousta | Puolan tilanne puhutti myös Euroopan parlamentin täysistunnossa | Komission työohjelma vuodelle 2022 | Uusi askel kohti EU:n "velkakuria" - kuinka sen käy? | ITS-älyliikenteen globaali yhteisö koolla Hampurissa | Saisiko olla pikatesti ennen tanssia?
21.10.2021 14:54 Liikenne- ja viestintäministeriö
Lain on tarkoitus tulla voimaan 23.10.2021.
21.10.2021 14:00 SKAL ry
Hallituksen esitys tehostaa harmaan talouden torjuntaa kuljetusalalla. Esityksessä myös kuljetusten tilaaja vastaa siitä, ettei kuljetuksia ajeta ylikuormilla. Lisäksi esitys palauttaa lakiin tilaajan vastuun siitä, että kuljettaja noudattaa ajo- ja lepoaikoja.
21.10.2021 10:05 EKY-keskukset
Merkkien vaihto aloitetaan torstaina 21.10.2021 ja merkkien tulee olla vaihdettuina perjantaina 22.10.2021.
19.10.2021 13:44 Väylävirasto
Kt 68 Pedersöre -hankkeen rakentaminen alkaa
19.10.2021 12:27 SKAL ry
Liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta (U 55/2021 vp). Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
18.10.2021 12:19 SKAL ry
Euroopan komissio antoi 14.7.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi COM(2021) 558 final. Ehdotus on osa FitFor55 EU:n ilmastopakettia. Ehdotuksessa on annettu yleiset puitteet ja toimenpiteet, joilla edistetään energiatehokkuutta ja varmistetaan energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen Euroopan unionissa. Ehdotuksen taloudellisista vaikutuksista todetaan, että ehdotuksilla olisi monelta osin merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, mutta arviot eri ehdotusten taloudellisista vaikutuksista ovat nykyisessä käsittelyvaiheessa monelta osin yleispiirteisiä ja täsmentyvät jatkovalmistelussa. SKAL pitää tärkeänä, että jatkovalmistelussa on käytettävissä riittävät vaikutusarvioinnit. Mikäli EU-tasolla niitä ei synny, SKAL edellyttää, että Suomi teettää ne.
15.10.2021 14:30 SKAL ry
SKAL toteaa, että lausuntokierroksella on jo ollut luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta. Luonnoksessa esitetään jatkoa nyt käsiteltävänä olevassa laissa oleville hankintatuille ja samalla esitetään myös uusia hankintatukia, sekä tätä lakia kumottavaksi.
15.10.2021 11:54 SKAL ry
Tee-se-itse-välineistö energian hinnannousuun | EU:stako sylkykuppi Ranskan vaaleissa? | Lentoliikenteen EU -ilmastotoimien kustannusvaikutuksista arvio | Vihreä, rauhanomainen ja vauras arktinen alue

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: