Huoltovarmuus

Kuljetuslogistiikan turvaaminen on osa huoltovarmuutta.

Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä ylläpitää kuljetuspalveluita, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä väestön elinolojen ja maanpuolustuksen turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa. Tavoitteena on varmistaa valtakunnallisesta, alueellisesta ja paikallisesta kuljetusjärjestelmästä muodostuva, koko valtakunnan kattava kuljetusjärjestelmä.

Varautuminen on elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyötä. Viranomaiset kartoittavat häiriöt ja riskit yhteiskunnan kannalta, priorisoivat tarvittavat toimenpiteet ja turvaavat toimintaedellytykset poikkeustilanteissa. Kuljetusyritysten tulee valmistautua omaa toimintaansa uhkaaviin riskeihin, häiriöiden vaikutusten eliminointiin ja vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönottoon.

Maakuljetuspooli

Pooli tukee kuljetus- ja logistiikkayritysten varautumista häiriötilanteisiin tuottamalla riskienhallinnan työkaluja, järjestämällä toimintavarmuuden kehittämisen koulutustilaisuuksia ja harjoituksia, edistämällä yritysten ja viranomaisten yhteistyötä sekä tuomalla esiin huoltovarmuusnäkökulmaa toimialaa koskevissa säädöksissä.

SKAL on yksi maakuljetuspoolin sopijatahoista yhdessä Linja-autoliiton, Suomen Taksiliiton, Yleisen Teollisuusliiton, VR-Yhtymän ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Maakuljetuspoolin toimisto on SKAL:n tiloissa. SKAL:n toimitusjohtaja toimii poolin puheenjohtajana.

Kuljetusyrityksen valmiussuunnitelma maantieliikenteessä

Varautumisen tavoitteena on varmistaa yrityksen kyky jatkaa toimintaansa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Tällä turvataan yrityksen oman liiketoiminnan jatkuvuusja yhteiskunnan kriittisten kuljetustarpeiden toteuttaminen. Maantiekuljetusyritysten varautumisvelvollisuudella tarkoitetaan velvollisuutta varautua yrityksen toimintaan vaikuttaviin poikkeuksellisiin olosuhteisiin etukäteen laaditun valmiussuunnitelman pohjalta. Varautumisvelvollisuus perustuu liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) (liikennepalvelulaki) ja se koskee kaikkia maantiekuljetusyrityksiä, joilla on oikeus harjoittaa kaupallista kuljetustoimintaa joko vähintään 15 yli 3,5 kokonaismassatonnin tavarankuljetusajoneuvolla tai vähintään 15 linja‐autolla. Autolukumäärä lasketaan yrityksen voimassa olevista liikenneluvista.  

Lain mukaan 1.6.2021 alkaen tulee olla tehtynä valmiussuunnitelma.

In cooperation for our members: