SKAL:n kuntavaalikysely 2021: Vihreät

Vihreät logo

Reilun kuljetuksen kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kuntien hankintaportaan osaaminen on korkeatasoista.     X    
Kuntien kannattaa suosia lyhytaikaisia hankintasopimuksia.       X  
Kuntatalouden tasapainottamiseksi kuntahankinnoissa on kilpailutuksissa valittava ennen muuta edullisin hinta.         X
Harmaa talous on ongelma, jonka torjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota kuntahankinnoissa. X        
Myös kunnanvaltuustojen ja kunnanhallituksen jäsenillä tulee olla näkemystä hankinnoista. X        
Kunnan ostaja ei tarvitse käyttää aikaansa kuljetusalihankkijoiden taustojen tarkisteluun.         X
Kiinteistönhaltijoilla tulee olla oikeus päättää omien jätteidensä kuljetuksesta.         X

Vapaa kommentti:

Kunnat tekevät julkisia hankintoja vuosittain n. 20 miljardin euron edestä, joten niillä on suuri vaikutus markkinoihin. Kunnat voivat kulutuskäyttäytymisellään tukea esimerkiksi ympäristöystävällisten vaihtoehtojen kehittymistä ja laajenemista ja alan reilujen pelisääntöjen leviämistä. 

Osto-osaamisessa on edelleen valtavasti kehitettävää. Hankinnoissa tulisi löytää kokonaistaloudellisesti paras ratkaisua, ei vain valita hinnaltaan edullisinta vaihtoehtoa. Tähän jo nykyinen lainsäädäntö kannustaa, ja hallitusohjelman mukaisesti tarkoitus on vahvistaa kestävän kehityksen huomioimista hankintalaissa edelleen. Kunnilta on lupa odottaa paitsi osaamista myös sitä, että ne eivät hankintojen kautta tue harmaata taloutta. Valittujen toimijoiden taustat tulisi tuntea tarkkaan, jotta voidaan varmistua, että ne maksavat verot ja hoitavat esimerkiksi työnantajavelvoitteet asianmukaisesti.
 
Jätelain uudistuksen tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä jätteen lajittelua ja kierrätystä. Uudistus lisää jätealan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, sillä tulevaisuudessa jätteitä lajitellaan, kuljetetaan ja kierrätetään entistä enemmän. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan jätteiden kuljetuksen järjestävät jatkossa pääosin kunnat, ja kiinteistöt voivat järjestää kuljetuksia itse vain rajoitetusti. Näin kunnalla on koordinointivastuu kaikista syntyvistä jätevirroista, jolloin ne saadaan mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön. Esitysluonnoksen mukaan kunnille tulee velvollisuus tehdä markkinakartoitus kuljetuspalvelujen hankintoja suunnitellessaan, ja jätteenkuljetusurakat on kilpailutettava osiin jaettuna, jotta kaikenkokoiset yritykset voivat osallistua.

Reilun kuljetuksen kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan tulee kaavoittaa raskaan liikenteen levähdysalueita. X        
Kunnan tehtävänä on turvata keskustan liikkeiden tavaratoimitukset. X        
Kuorma-autot ja perävaunut on voitava pysäköidä taajamassakin lähelle kuljetusammattilaisen kotia.       X  
Kuntien on katu- ja tieverkon ylläpidossa varauduttava poikkeuksellisiin ja nopeisiin kelivaihteluihin kuten lumimyräköihin. X        
Kuntien tulee edellyttää kuljetuksissaan uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä. X        
Kannatan ruuhkamaksujen käyttöönottoa kaupungeissa. X        
Kunnan keskusta-alue tulee hiljentää moottoriliikenteeltä.   X      

Vapaa kommentti: 

Kunnilla on vaativa tehtävä sovittaa yhteen eri toimintoja alueellaan niin, että kaikkien edut ja intressit tulevat huomioiduiksi. Kuljetusten ja toimitusten sujuvuus on tärkeä osa nyky-yhteiskunnan toimintaa, ja samalla pitäisi pystyä edistämään asuinalueiden ja keskustojen viihtyisyyttä. Kunnat ovat rakenteeltaan ja maankäytöltään hyvin erilaisia, joten yleispäteviä säädöksiä esimerkiksi kuorma-autojen ja perävaunujen pysäköintipaikoista on hankala tehdä. On kuitenkin varmistettava, että taajama-alueilla ei esiinny meluhaittoja tai vilkasta raskasta liikennettä, joka aiheuttaa myös terveydelle haitallisia lähipäästöjä. Isommissa kaupungeissa esimerkiksi raskasta liikennettä ohjataan kaupungin keskusta-alueiden ohi, jotta keskustoja on voitu rauhoittaa läpikulkuliikenteeltä. Kävelykadut ovat hyvä tapa elävöittää keskustaa, mutta samalla niiden suunnittelussa tulee varmistaa, että tavarantoimitukset katujen liikkeisiin sujuvat. Kuntien kannattaa vauhdittaa kestävää liikennettä ja mahdollisuuksien mukaan myös uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä. Kuljetuspalveluissa tulee kannustaa siirtymään mahdollisuuksien mukaan sähköisiin ja biokaasulla kulkeviin vaihtoehtoihin. Nestemäiset biopolttoaineet tulisi varata vain raskaan liikenteen käyttöön, sillä niitä ei ole tarpeeksi saatavilla kestävästi laajempaan käyttöön liikenteessä.

 

Reilun kuljetuksen kunnassa yrittäjyys kukoistaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan kannattaa pitää yllä tiivistä vuoropuhelua kuljetusyritysten kanssa logistiikan kehittämiseksi X        
Kunnan on varattava kuorma- ja pakettiautoille riittävästi lastaus- ja purkupaikkoja, jotta liikkeiden tavaratoimitukset sujuvat. X        
Kunnan tulee houkutella kuljetusyrityksiä kuljetustoimintaan soveltuvalla kaavoituksella.     X    
Kunnan tai kuntayhtymän kannattaa omistaa tarvitsemansa kuljetuskalusto.         X
Digitalisaatio vähentää kuljetuspalveluiden tarvetta tulevaisuudessa     X    
Kunnan tarjoamista yrityspalveluista voidaan hyvin säästää.       X  
Kuntahankinnoilla kannattaa edistää oman kunnan yrittäjyyttä ja elinvoimaisuutta.   X      

Vapaa kommentti: 

Kunnan tulisi aina käydä tiivistä vuoropuhelua niin kuntalaisten kuin alueen yritysten kanssa päätöksiä tehtäessä.

Kuljetuksille on tärkeää tarjota riittävät lastaus- ja purkupaikat. Samaan aikaan on kuitenkin huolehdittava siitä, että taajamien ja keskustojen viihtyisyys ja hengitysilma ei kohtuuttomasti kärsi raskaasta liikenteestä. Kuljetusten tarvetta ja ajosuoritetta voidaan vähentää digitaalisilla ratkaisuilla, joilla reitit ja aikataulut pystytään optimoimaan. Toisaalta digitalisaatio on myös lisännyt kuljetusten tarvetta, kun verkkokauppa kasvaa ja ihmiset tilaavat enemmän tuotteita kotiin. Tällöin ajosuoritetta voidaan vähentää pakettiautomaateilla tai noutopisteillä, joiden käytön on arvioitu lyhentävän keskimatkoja.

Yrittäjyyden ja elinvoimaisuuden edistäminen on kunnan tärkeä tehtävä. Hankintalaki tähtää siihen, että kilpailutukset järjestetään tasapuolisesti riippumatta siitä, sijaitseeko yritys kyseisessä kunnassa. Kunnan kannattaa pyrkiä ottamaan kaikenlaiset ja kaiken kokoiset yritykset huomioon esimerkiksi pilkkomalla hankintoja sellaisiin kokonaisuuksiin, jotka ovat myös paikallisille yrityksille mahdollisia toteuttaa menestyksekkäästi.

In cooperation for our members: