Erikoiskuljetukset

Erikoiskuljetuksella tarkoitetaan kuljetusta, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja massarajat.

Erikoiskuljetuksella tarkoitetaan kuljetusta, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja massarajat. Erikoiskuljetus on tarpeellinen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin. Tyypillisiä erikoiskuljetuslupaa vaativia kuljetuksia ovat muun muassa kookkaiden rakennuselementtien kuljetukset.

Kaikki erikoiskuljetukset eivät tarvitse erikoiskuljetuslupaa. EU- ja ETA-maissa rekisteröidyillä kalustoilla suoritettaville kuljetuksille on olemassa ns. vapaat mittarajat. Niiden rajoissa suoritettavat normaalimassaiset erikoiskuljetukset eivät tarvitse erikoiskuljetuslupaa. Ne täytyy kuitenkin varustaa tarvittaessa erikoiskuljetusten vaatimilla merkinnöillä (pitkä-, leveä-, ja korkea kuljetus).

Erikoiskuljetuksille on haettava lupa ELY-keskukselta. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Erikoiskuljetuslupia on kahdentyyppisiä: reittikohtaisia lupia ja reitistölupia. Reittikohtainen lupa myönnetään hakemuksessa ilmoitetun lähtö- ja määräpaikan välille, ja se on voimassa vain menosuuntaan. Reitistöluvassa on valmiiksi määritelty rajoituksineen tiet ja/tai alueet, joilla kyseisellä luvalla saa liikkua.

Lupaa haetaan ELY-keskuksen sivuilta löytyvällä sähköisellä hakemuksella tai vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan Pirkanmaan ELY-keskukselle postitse. Sähköpostilla hakemuksia ei vastaanoteta. Hakemuksen käsittely kestää noin neljästä päivästä viikkoon riippuen siitä, kuuluuko lupaa useita reittejä, ja onko kyseessä erityisen raskas kuljetus.

In cooperation for our members: