Ajankohtaista ylakuva 2

SKAL:n lausunnot ja kannanotot 2017

7.3.2017 8.33

SKAL:n lausunto Jyväskylän seudun jätehuoltomääräyksistä

SKAL ry esittää lausunnossaan Jyväskylän seudun jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen tarkistuksia.

Lausunnon antaminen jätehuoltomääräyksistä

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry lausuu lämpimät kiitokset Jyväskylän seudun jätelautakunnalle lähettämästänne jätehuoltomääräysten luonnoksesta ja mahdollisuudesta antaa siihen lausunto.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Jyväskylän seudun jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:

 

2 § Määritelmät

 

Määritelmissä (sivulla 10) kohdassa ”Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä” toivoisimme seuraavan lisäyksen (punaisella): ”…julkisoikeudellisten yhteisöjen ja (lisäys: julkisoikeudellisten) yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte…”.  Vain julkisoikeudellisten yhdistysten jätehuolto kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin, ei tavallisempien yksityisoikeudellisten yhdistysten jätehuolto.  Pelkkä yhdistys –sana voi aiheuttaa väärinkäsityksiä asiasta ja se voidaan ymmärtää jätelakia laajemmin.

 

11 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

 

Vastaanottopaikoiksi on lisättävä myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt 11 §:n ensimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen loppuun seuraavasti:

 

”Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi hyötykeräyspisteisiin, on toimitettava Mustankorkea Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).” 

 

Nämä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet ovat yleensä suuria jäte-eriä, kuten rakennus- ja remontointijätteitä sekä esim. syksyn ja kevään haravointi- ja varastojen tyhjennys- yms. roskia.   Nämä jätteet on tähän saakka voinut toimittaa myös vaihtoehtoiseen vastaanottopaikkaan.

 

12 § Hyötyjätteet

 

Kohtaan ”hyötyjätteet” (§ 12 toisen kappaleen kolmas lause sivulla 15) on laitettava seuraava lisäys: Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätteitä ei saa luovuttaa Mustankorkea Oy:n tai tuottajan järjestämän jätteen keräämisen (lisäys: tai tuottajien kanssa yhteistyössä toimivan keräystä täydentävän toimijan) lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä.” 

 

Tämä jätehuoltomääräysten erikoinen kirjaus estäisi yritysten, yhdistysten ja yhteisöjen paperin- ja pakkausjätteiden keräykset.  Tämän vuoksi tämä lisäys on tehtävä eri toimijoiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi.

 

16 § Muut erikseen kerättävät jätteet

 

Vastaanottopaikoiksi on lisättävä myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt seuraavasti (viimeinen kappale):

 

”Mikäli (lisäys: asuin)kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Mustankorkea Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).”

 

Tarkennus asuinkiinteistöjen osalta rajaa yrityskiinteistöt pois tästä velvollisuudesta toimittaa jätteet Mustankorkea Oy:lle.  Rakennus- ja remontointijätteet on tähän saakka voinut toimittaa myös vaihtoehtoiseen vastaanottopaikkaan.

 

17 § Kompostointi

                                                                                      

Kompostointia koskevat määräykset ovat kappaleen 2 ja 3 osalta ristiriitaisia.  Kappaleessa 2 kerrotaan vaatimuksista talviaikaan käytettävälle kompostille, mutta kappaleessa 3 kielletään kompostointi talvella.  Yleensä kompostointi on ollut jätehuoltomääräyksissä sallittu ympäri vuoden.

 

Myös kappaleen 3 ensimmäiseen lauseeseen tulisi tehdä seuraava lisäys: ”Biojätteen kompostoinnin aloittamisesta on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus Mustankorkea Oy:lle (Lisäys: ja kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella kuljetusyritykselle)”.  Vaihtoehtoisesti kaikkien alueiden osalta ilmoitus tulisi toimittaa keskitetysti jätelautakunnalle. Jätehuoltoviranomainen ei voi siirtää viranomaistehtäviä jätehuolto-osakeyhtiölle (Mustankorkea Oy:lle). Menettelytapa tulee olla samanlainen sekä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, että kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

 

22 § Jäteastioiden tyhjennysvälit

 

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on määritelty sekajätteen jäteastioiden tyhjennysväleiksi pienkiinteistöjen jäteastioiden pidennys huomioiden riittävän pitkät tyhjennysvälit.  Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on biojätteen kannustavan keräyksen järjestämiseksi viisaasti harkittu myös kesällä riittävän pitkä maksimi tyhjennysväli 1-4 huoneiston kiinteistöille.  2 viikon tyhjennysväliä kesällä tulisi biojätteen kannustavan keräyksen järjestämiseksi harkita myös 5-9 huoneiston kiinteistöille.

 

Pidennettyä tyhjennysväliä on jätehuoltomääräysten luonnoksessa velvoitettu haettavaksi kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta. Pidennetyn tyhjennysvälin osalta tulisi riittää ilmoitus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella Mustankorkea Oy:lle ja kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella kuljetusyritykselle.  Velvollisuudet ilmoitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi ja siksi on säädettävä valmiiksi riittävän pitkät tyhjennysvälit.  Viranomaisen työpanosta tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin, eikä vain kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden ilmoitusten ja anomusten käsittelyllä.

 

Riittävän pitkillä tyhjennysväleillä on positiivinen vaikutus myös jätteen lajittelulle ja uusiokäytölle, kun jäteastian tyhjennyksen voi mitoittaa todellisen tarpeen mukaiseksi.

 

Pyydämme huomioimaan, että keräysvälineenä (§ 22 taulukossa) sivulla 21 käyttämänne syväkeräys –sana on Molok Oy:n PRH:lla rekisteröimä tavaramerkki.  Suosittelemme sanan poistamista jätehuoltomääräyksistä korvausvaatimusten välttämiseksi.  Toisena vaihtoehtona on korvaavan sanan käyttäminen, kuten maanalainen keräyssäiliö tai maanalainen keräysastia. Vuoden 2015 heinäkuussa jäsenyrityksemme sai tämän syväkeräys –sanan käytöstä kiellon Molok Oy:ltä asianajajan välityksellä oikeustoimilla uhaten, kun yritys käytti verkkosivuillaan tätä sanaa.

 

30 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

                                                                                      

Jätteenkuljetusrekisterin osalta mainitaan (toinen kappale sivulla 26), että ”Tiedot on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa.  Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.” 

 

Tämä kohta tulisi poistaa jätehuoltomääräyksistä tai muuttaa niin, että tiedot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavassa muodossa.  Tällaista vain sähköisen asioinnin velvoitetta ei viranomainen voi antaa ainoaksi asiointimuodoksi.  Sähköistä asiointia voidaan toivoa, muttei vaatia ainoana asiointitapana.  Tätä edellyttävät yleiset viranomaiselta vaaditut toimintaperiaatteet. 

 

Viranomainen ei voi päätöksillään velvoittaa asiakasta vain sähköisen palvelun käyttöön.  Osa sako- ja umpikaivolietteiden parissa toimivista yrityksistä on hyvin pieniä yrityksiä.  Osalla näistä yrityksistä ei ole käytössä ohjelmistoja ja tietokonetta sähköiseen raportointiin.  Viranomainen ei voi laatia sellaisia velvoitteita sähköisen asiointiin, jotta yritys ei voi lain mukaisia velvoitteitaan hoitaa vaihtoehtoisella tavalla.  Verottaja, Kela, työvoimaviranomaiset ja muiden viranomaisten tulee tarjota mahdollisen sähköisen asioinnin vaihtoehdoksi aina myös vaihtoehtoinen asiointimuoto.  Näin tulee menetellä myös jätehuoltoviranomaisena toimivan Jyväskylän seudun jätelautakunnan.  Olisi kohtuutonta, jos yritys joutuisi lopettamaan toiminnan vain jätehuoltolautakunnan vaatiman sähköisen asioinnin takia.  Myös apulaisoikeusasiamies (AOA Sakslinin päätös 4653/2014) on 28.1.2016 antamassaan päätöksessään velvoittanut, että hyvä hallintotapa edellyttää sähköisen asioinnin rinnalle myös vaihtoehtoisia asiointimuotoja.

 

 

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Jyväskylän seudun jätelautakunta voisi huomioida nämä asia päättäessään jätehuoltomääräyksistä

 

Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys

 

 

Kunnioittavasti

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

 

 

Iiro Lehtonen                                                                                                                                                             Pekka Loukola

toimitusjohtaja                                                                                                                                                                                  asiantuntija


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä