Ajankohtaista ylakuva 2

SKAL:n lausunnot ja kannanotot 2017

14.8.2017 Lausunto jätelain muuttamisesta

SKAL pitää hyvänä, että yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa muutetaan niin, että kuntien vastuu rajataan pääosin vain asumisessa syntyviin jätteisiin. Lakia muutettaessa tulisi huolehtia siitä, ettei lakiin jää kirjauksia, jotka mahdollistavat lain kiertämisen.

Lue lisää

 

14.7.2017 Lausunto postin toimipisteiden sijoittamisesta

SKAL pitää tärkeinä asioina digitalisaation edistämisen sekä kilpailuneutraliteetin toteutumisen eri toimijoiden välillä. Lisäksi korostamme, että esitetty muutos ei saa johtaa elinkeinoelämän toimintaedellytysten heikkenemiseen.

Lue lisää

 

27.6.2017 Lausunto liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista

SKAL ry:n lausunto parlamentaariselle liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista.

Lue lisää

 

22.6.2017 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajokorttilain muuttamisesta

SKAL:in kannalta oleellisinta on uusien osaavien ja turvallisten kuljettajien saaminen alalle sekä se, että tulevaisuudessa on riittävästi auton ajokortin omaavia henkilöitä, jotta myös jatkossa on tätä kautta potentiaalisia uusia ammattikuljettajia.

Lue lisää

 

8.6.2017 Lausunto laista liikenteen palveluista

SKAL ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue lisää

 

19.5.2017 SKAL:n asiantuntijalausunto Valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021

SKAL kommentoi muun muassa väylien korjausvelkaa, ulkomaisen raskaan liikenteen tienkäyttömaksuja ja traktoreiden päivämaksuja.

Lue lisää

 

11.5.2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

Esityksen mukaisilla lainmuutoksilla uudistettaisiin autoja ja perävaunuja koskevien teknisten normien antovaltuudet.

Lue lisää

 

5.5.2017 Lausunto Kolarin kunnan jätehuoltomääräyksistä

SKAL on antanut lausuntonsa jätehuoltomääräyksistä Kolarin tekniselle lautakunnalle.

Lue lisää

 

4.5.2017 Lausunto Uudenkaupungin jätehuoltomääräyksistä

SKAL on antanut lausuntonsa jätehuoltomääräyksistä Uudenkaupungin tekniselle lautakunnalle.

Lue lisää

 

21.4.2017 Lausunto liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta

SKAL:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta.

Lue lisää

 

21.4.2017 Lausunto liikenteen päästövähennyksistä

SKAL ry:n lausunto liikenteen päästövähennyksistä parlamentaariselle liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle.

Lue lisää

 

21.4.2017 Lausunto tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistuksesta

SKAL on antanut Liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon tieliikennelain kokonaisuudistuksesta maanteiden tavaraliikenteen ja logistiikan kannalta.

Lue lisää

 

6.4.2017 Lausunto Lounais-Suomen jätteenkuljetusjärjestelmästä

SKAL esittää, että Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.

Lue lisää

 

6.4.2017 Esitys traktoreiden verokohtelun muuttamisesta maanteiden tavaraliikenteessä

Traktoreiden ajoneuvoluokitukseen, suurimpaan sallittuun nopeuteen sekä liikennelupavelvoitteisiin on tullut ja tulossa muutoksia, joiden vuoksi SKAL kiinnittää huomiota traktoreiden verosääntelyssä oleviin epäkohtiin ja esittää niihin muutoksia valtiovarainministeriölle.

Lue lisää

 

30.3.2017 Esitys ADR-ajolupakokeen muutosten vaikutusten selvittämisestä

Trafi on ilmoittanut siirtyvänsä 1.7.2017 alkaen menettelyyn, jossa ADR-ajolupakokeet tehdään sähköisesti palveluntuottajan toimipisteessä. Ehdotetulla muutoksella on suuria taloudellisia vaikutuksia ajolupakoetta suorittavien kuljettajien työnantajayrityksille. SKAL pyytää Trafia harkitsemaan vielä muutosta ja arvioimaan sähköiseen ajolupakokeeseen siirtymisen vaikutuksia.

Lue lisää

 

28.3.2017 Lausunto erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot määräysluonnoksesta

SKAL katsoo, että määräys on tarpeellinen ja pitää hyvänä, että valmisteluvaiheessa määräyshanketta on esitelty useissa tilaisuuksissa sidosryhmille ja keskusteltu vuorovaikutteisesti.

Lue lisää

 

24.3.2017 Lausunto Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä

SKAL ry esittää, että Laukaan kunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.

Lue lisää

 

21.3.2017 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

SKAL pitää tärkeänä yksityisteiden kunnossapidon parantamiseen tähtääviä tavoitteita. Yksityisteillä on suuri merkitys erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksissa ja ne ovat tärkeä osa liikenneverkkoamme.

Lue lisää

 

20.3.2017 SKAL ry:n lausunto valtioneuvoston selontekoon kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030

SKAL:in mielestä päästöjen vähentäminen on tärkeää, mutta oikeudenmukainen ja kestävä tapa päästöjen vähentämiseen on jakaa ilmastosopimuksen mukainen 39 %:n vähennystavoite tasapuolisesti kaikkien päästökaupan ulkopuolisten sektorien kesken.

Lue lisää

 

16.3.2017 Lausunto Oulun yhdyskuntalautakunnalle jätteenkuljetusjärjestelmästä

SKAL esittää, että koko Oulun yhdyskuntalautakunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.

Lue lisää

 

7.3.2017 SKAL:n lausunto Jyväskylän seudun jätehuoltomääräyksistä

SKAL ry esittää lausunnossaan Jyväskylän seudun jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen tarkistuksia.

Lue lisää

 

28.2.2017 SKAL:n kommentteja Liikenne- ja viestintäarkkitehtuuri 2030 ja 2050 välikatsauksesta

Suomen liikenne- ja viestintäarkkitehtuurin visiosta vuosille 2030 ja 2050 ollaan tekemässä selvitystä, selvityshenkilöinä toimivat Esko Aho, Inka Mero ja Lauri Lyly. Selvityksen välikatsaus esiteltiin kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa 15.2.2017.

Lue lisää

 

28.2.2017 Lausunto luonnoksesta tieliikennelain muuttamisesta ja ajoneuvon massa- ja mittadirektiivin täytäntöönpanosta

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksessa on kyse vaihtokorin ja kontin painotietojen antamisesta kuljetuksen suorittajalle ja valvontaviranomaiselle. Lisäksi ehdotetaan säännöstä, jolla määrätään tielle asetettavan painonvalvontalaitteen tekniset vaatimukset direktiivin mukaiseksi.

Lue lisää

 

28.2.2017 Lausunto ajoneuvon määräaikaiskatsastuksen tarkastuskohteista ja tarkastusmenetelmistä, katsastuksessa havaittujen vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta sekä katsastustodistuksen sisällöstä.

Hallituksen esityksen mukaan määräaikaiskatsastuksen sisällöstä ei enää säädettäisi valtioneuvoston asetuksella vaan liikenteen turvallisuusvirasto antaisi tarkemmat määräykset määräaikaistarkastuksen tarkastuskohteista ja tarkastusmenetelmistä.

Lue lisää

 

3.2.2017 SKAL:n lausunto sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamisesta

SKAL on antanut lausuntonsa sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista koskevasta työryhmämietinnöstä. SKAL ei kannata esitystä sen sisältämien ajokieltojärjestelmää koskevien muutosehdotusten vuoksi. SKAL korostaa, että oikeudenmukaisen ja kohtuullisen ajokieltojärjestelmän luominen on ammattiliikenteen kuljettajien kannalta ensiarvoisen tärkeässä asemassa.

Lue lisää

 

31.1.2017 Lausunto Forssan alueelliselle jätelautakunnalle

SKAL ry esittää lausunnossaan Forssan alueelliselle jätelautakunnalle jätehuoltomääräysten luonnokseen tarkistuksia.

Lue lisää

 

25.1.2017 Lausunto luonnoksista ajoneuvoteknisen norminannon siirtoa koskeviksi säädöksiksi

Säädösluonnoksilla on tarkoitus siirtää autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten normien antovaltuudet määräysten antovaltuuksina Liikenteen turvallisuusvirastolle. Suomen

Lue lisää

 

13.1.2017 SKAL:n lausunto LVM:lle katsastuslain muuttamisesta

SKAL kiinnittää lausunnossa huomiota traktoreiden katsastusvaatimuksiin sekä riittävään joustavuuteen katsastusajassa.

Lue lisää

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä