Pääkuva 998x232

Finlands Transport och Logistik SKAL rf

Transportbalken rubbar transportbranschens reglering

Kommunikationsministeriet har igångsatt remissbehandlingen av utkastet om regeringens proposition till transportbalk. Propositionen väntas i avsevärd grad ändra marknadsföreskrifterna för såväl gods- som persontrafiken.

Tidtabellen är stram. Avsikten är att regeringens proposition under­ställs riksdagsbehandling redan i höst och att lagen skulle kunna träda i kraft vid början av år 2017. Transportbal­ken skulle sammanslå gods- och person­transporternas nuvarande tillståndsbe­stämmelser genom att ersätta lagen om kommersiella godstransporter på väg.


  Mera ny vägbeläggning i sommar än någonsin under de senaste tio åren

  Sommaren 2016 beläggs uppskattningsvis 3 500 kilometer väg, enligt Trafikverket. De vägarbeten som stör trafiken mest finns i Nyland, Norra Savolax och Södra Österbotten. Via en ny kartapp, som ersätter vägarbetskartan på papper, kan väganvändarna kontrollera var i Finland vägarbeten är planerade.  Finlands Transport och Logistik SKAL rf är en intressebevakningsorganisation för företag inom vägtrafikens godstransporter och för företag som erbjuder logistiska tjänster. SKALs medlemskår utgörs av cirka 5 500 företag som är verksamma inom transport- och logistikbranschen.


  Brx small img

  SKAL har en permanent representant i Bryssel tillsammans med Biltrafikens arbetsgivarförbund (ALT) och Bussförbundet (LAL). Läs mera.  Tidningen Kuljetusyrittäjä

  13.05.2016 Kalle Urho Oy: Specialisering och idéer ger stabilitet

  Att specialisera sig på det man behärskar − att pumpa färdigbetong − har varit Kalle Urho Oy:s nyckel till lönsam verksamhet. Fordonsmaterielen med vilken kunderna betjänas är utvecklad med egna idéer som grund.

  Mer om ämnet

   

  26.04.2016 Transportföretagare Peter Björk har världens bästa jobb!

  För jakostadsbon Peter Björk är djurens välfärd en hjärtesak. Han transporterar levande djur och utgör därmed en förbindelselänk mellan lantbruken och Snellmans Köttförädling Ab. Ett fint fungerande samarbete har fört med sig förbättringar i transportens olika skeden.

  Mer om ämnet

   

  19.01.2016 Reformen av vägtrafiklagen ger distributionstransporterna mer smidighet

  Transportbarometern för januari gav transportföretagarna en möjlighet att ta en närmare titt på teman i den just nu påbörjade totalreformen av vägtrafiklagen. Företagarna väntar att reformen för med sig mera smidighet i distributionstransporterna, dock så att trafiksäkerheten beaktas.

  Mer om ämnet

   

  Aktuellt

  Aktuellt

  13.07.2016 Minister Berner: Prestationskraven för körkortet ses över på nytt

  Prestationskraven för körkortet ska uppdateras. Avsikten är att förenkla bestämmelserna och möjliggöra nya utbildningsmetoder. Ett ytterligare syfte är att sänka kostnaderna för körkort. De planerade lagstiftningsändringarna stöder regeringens mål att avveckla normer.

  Mer om ämnet

   

  12.07.2016 Reformen av besiktningslagstiftningen kör igång

  Finland börjar bereda en ändring av de nationella besiktningsförfattningarna i syfte att genomföra EU:s nya trafiksäkerhetspaket. Samtidigt ser man också över den övriga nationella besiktningslagstiftningen i förhållande till kraven i EU-direktiven.

  Mer om ämnet

   

  05.07.2016 Taxipriserna höjs med 1,2 procent

  Den 1 juli stiger maximipriserna för konsumenterna i taxitrafiken med i genomsnitt 1,2 procent. Statsrådet utfärdade den 29 juni en förordning i ärendet.

  Mer om ämnet

   

  Ta kontakt

  SKAL i Helsingfors


  Finlands Transport och Logistik SKAL, Nuijamiestentie 7,
  00400 Helsingfors, Finland

  Tfn +358 9 478 999

  SKAL i Bryssel


  Finnish Transport and Logistics SKAL, B-1000 Brussels, Belgium

  Tfn BE +32 476 05 8490

  Publikationer


  När behövs ett trafiktillstånd

  Esitekansi ruotsiksi  De delar i lagen (21.7.2006/693) som gäller utvidgad trafiktillstånds-skyldighet trädde i kraft i juli år 2014. Målsättningen med SKAL's broschyr är att på ett praktiskt sätt beskriva lagens innehåll och syfte för transport- och logistikbranschens aktörer.


  Ladda här (pdf)


  Ansvar vid köp av transporttjänsterTransportkundens info A5sv 1  Ladda här (pdf)


  Transport av farliga ämnen - körtillståndsutbildning

  Lärobok är nu tillgänglig på svenska.

  Ajolupakoulutus kannet ruotsi


  Svenskspråkig utbildning


  Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä